Netwerk Vrijwilligershulp voor U!

Het Netwerk Vrijwilligershulp voor U! is een samenwerkingsverband van (vrijwilligers)organisaties in Woerden en omgeving. De deelnemers van het netwerk staan voor het gezamenlijk aanbod van vrijwillige zorg, hulp en ondersteuning aan zowel individuen als gezinnen.

Het Netwerk Vrijwilligershulp voor U! is een open netwerk zonder rechtspersoonlijkheid en staat open voor alle vrijwilligersorganisaties in de informele ondersteuning in de gemeente Woerden.

De doelen van het Netwerk Vrijwilligershulp voor U! zijn onder andere:

  • Een goed, compleet en flexibel aanbod aan informele zorg realiseren en in stand houden, afgestemd op de vraag
  • Waar mogelijk samenwerken t.a.v. hulpvragen, scholing, ontwikkeling aanbod e.d.
  • Het inventariseren van knelpunten, hiaten in het aanbod en signalen uit de samenleving.
  • Het overzichtelijk en toegankelijk maken van het totale aanbod in Woerden

Het Netwerk Vrijwilligershulp voor U! kent twee continu actieve groepen: de Kerngroep en het Netwerk Vrijilligershulp voor U!-overleg. Daarnaast buigen werkgroepen zich over specifieke acties of thema’s.

De Kerngroep heeft als taken: beleid en strategie ontwikkelen; vertalen signalen (ook en vooral vanuit het Netwerk Vrijwilligershulp voor U!-overleg) naar beleidsniveau; lobby bij gemeente en beleidsmakers formele zorg, bijeenkomsten initiëren met beleidsmakers en leden van het Vrijwilligershulp voor U!

Samenstelling: mensen vanuit het netwerk met relevante competenties op het gebied van beleid, management en belangenbehartiging .

Het Vrijwillgerswerk voor U! overleg heeft als taken: verzamelen van signalen uit de praktijk van de informele ondersteuning; verzamelen en verspreiden van kennis en ervaring; verbinden van werkers van informele ondersteuningsorganisaties en besluiten nemen over het beleid en de strategie van het Vrijwillgershulp voor U!

Samenstelling: coördinatoren en andere kernpersonen vanuit het netwerk.

De werkgroepen hebben als taak het uitvoeren van een specifieke opdracht die door de Kerngroep of het Netwerk Vrijwillgershilp voor U!-overleg zijn geformuleerd.

Samenstelling: De werkgroepen worden samengesteld vanuit deelnemers uit de NIO organisaties. De werkgroepen informeren het gehele Netwerk Vrijwilligershulp voor U! over de resultaten van hun werkzaamheden.

Ambassadeur Netwerk Vrijwilligershulp voor U!

Marjan Durkoop is de ambassadeur van het Netwerk Vrijwillgerswerk voor U!  tussen de verschillende vrijwilligersorganisaties en de Gemeente Woerden.

Ondersteuning van het Netwerk Vrijwilligerswerk voor U! wordt verzorgd vanuit Hart voor Woerden