Coach4you

Coach4you Woerden is één van de twee zelfstandige vrijwilligers organisaties die onder het bestuur
van Stichting Gilde Woerden vallen. Begin 2018 zijn de voorbereidingen getroffen voor de start van
Coach4you. Inmiddels zijn er naast een coördinator een aantal coaches aangetrokken die als
vrijwilliger leerlingen uit de brugklassen gaan begeleiden vanaf het schooljaar 2018/’19.

Het project Coach4you in Nederland
Het landelijke project Coach4you van Gilde Nederland heeft zich als doel gesteld om de overstap van
leerlingen van het basisonderwijs naar voortgezet onderwijs gemakkelijker maken. Het project wil
deze kinderen succesvoller maken en hun kans vergroten op een ononderbroken schoolloopbaan en
daarmee hun kansen in de maatschappij.
Van de basisschool naar het voortgezet onderwijs
Voor een kind dat de overstap maakt van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is dat in het
algemeen een heel grote stap. Het project Coach4you richt zich op kinderen, die te weinig steun van
hun ouders (kunnen) krijgen en extra begeleiding nodig hebben om die overstap met succes te
maken. Dat komt voor in situaties waarin de ouders onvoldoende de Nederlands taal beheersen en/of
het onderwijssysteem niet kennen. Kortom als ouders niet weten hoe hun kind te stimuleren en te
begeleiden bij het vinden van een geschikte leerweg.
Het project is ook voor kinderen uit gezinnen waar weinig structuur is of voor kinderen met
concentratieproblemen. Of een kind dat weinig weerbaar is, erg stil, bang of onzeker; dyslectisch,
hoogbegaafd, hyperactief of licht autistisch of dergelijke. Doorgaans vallen deze kinderen buiten de
professionele hulpverlening, maar zij hebben wel extra ondersteuning nodig.
De inzet en positieve aandacht van een vrijwillige coach hierbij is bedoeld om te voorkomen dat zulke
risicoleerlingen uit groep acht van de basisschool in het voortgezet onderwijs vroegtijdig uitvallen.
Het werk van de coach
De ondersteuning van de brugklassers gebeurt met behulp van coaches. De coach en de leerling
worden aan het eind van groep 8 met elkaar in contact gebracht nadat de ouders en de leerling in
hebben ingestemd met de coaching. Iedere leerling krijgt een bij hem of haar passende coach. Een
voorwaarde daarbij is dat er de coach en het kind wederzijds vertrouwen in elkaar hebben.
Gedurende maximaal 18 maanden bespreekt de coach met zijn pupil elke schoolweek in ca anderhalf
uur in detail het schoolprogramma, de problemen die daarmee zijn en hoe die kunnen worden
opgelost en in hoofdlijnen met de ouder(s). De periode loopt van juni in groep 8 tot december van het
2-de jaar in het voortgezet onderwijs. Gespreksonderwerpen kunnen uiteenlopen van de gang van
zaken op school, het indelen van het huiswerk tot omgaan met medeleerlingen en docenten. Er is ook
tijdens de begeleiding overleg tussen de coach en de mentor van de leerling.

Contactgegevens

E-mail: coach4you@gildewoerden.nl
Telefoon: 0620249455